Rontgencilik

Amateur

Karym ve ben yirmi yyllyk evliyiz. Oldukça iyi giden bir seks hayatymyz var. Haftada birkaç kez mutlaka siki?iriz. Son yyllarda farketti?im bir fantazim var o da karymyn ba?kalary tarafyndan sikildi?ini seyretmek. Karymyn bu fantazimden ve bu sürede onun da benden ba?ka erkeklerle siki?me arzusunda oldu?unu ve zaman zaman bunu gerçekle?tirdi?ini bildi?imden haberi yok. Daha do?rusu yoktu, ö?rendi. Aylar önce bir ak?am yeme?e dy?ary çykmy?tyk. Önce kaliteli bir lokantada yemek yiyecek, daha sonra bir gece kulübüne gidecektik. Bizle beraber karymyn meslekda?laryndan bir kary-koca da vardy. Karym bu adamy çok be?enir, zaman zaman siki?me-lerimizde onunla oldu?unu hayal ederdi. Karym yanymda, adam karymyn kar?ysynda,onun e?i de benim kar?ymda oturuyordu. Çok keyifli bir ak?am yeme?i idi. Uzun uzun çe?itli konularda sohbet ediyorduk.

Yçkinin de dozu yava? yava? kaçmy?ty. Hepimiz gev?emi?tik. Karym kar?y-syndaki adamyn gözlerinin içine dalmy? onu dinliyordu. Sigaramy yakma bahanesi ile çakma?ymy cebimden çykaryrken özellikle yere dü?ürdüm, almak için masanyn altyna e?ildi?imde gördü?üm ?ey karym çyplak aya?yny adamyn sikine do?ru uzatmy?, adam da eliyle kavrady?y ayak parmaklaryny pantalonundan çykartty?y sikine sürtüyordu. Çok tahrik olmu?tum. Kysa bir süre sonra karym tuvalete kalkmak için izin istedi, adam da ihtiyacy oldu?unu söyleyip karyma e?lik edebilece?ini belirtti. Ykisi masadan kalktylar. Ben adamyn karysyna ba?ka bir bahane uydurup masadan az sonra kalktym ve bizimkilerin pe?ine dü?tüm. Yemek yedi?imiz otelin tuvaletleri labirent gibi karma?yk bir koridorda idi. Koridora girdi?imde temizlik odasyndan sesler geldi?ini ve kapysynyn aralyk oldu?unu gördüm. Sessiz bir ?ekilde içeri süzüldüm. Tahmin etti?im gibi adamla karym oradaydylar.Gözlerimi karanly?a aly?tyrdym. Raflaryn arka kysmynda adam karyma ayakta sarylmy?, bir eli ile memelerini avuçluyor, di?er eliyle poposunu ok?uyordu.

Dudaklary karymyn dudaklaryna yumulmu?tu. Karym zevkten inliyor, tek eli adamyn pantalonundan çykmy? sikini avuçluyordu.Adam :

“Sevgilim beni mahvettin masada, bacaklarynyn arasyna girip nefis amcy?yny yalamamak için zor tuttum kendimi.” Karym :

“Farkyndaydym, o syrada amcy?ymyn ne kadar sulandy?yny bilseydin hiç vakit kaybetmezdin”. Adam karymyn kyçyny avuçlady?y eliyle ete?ini yukary syyyrmaya çaly?yyordu. Karymyn kalyn baldyrlary meydana çykmy?ty. Bu gece olacaklar için önceden hazyrlanmy?ty. Çünkü en seksi jartiyerini ve dantelli siyah jartiyer çoraplaryny giymi?ti.Çorapla beyaz baldyrlary nefis kontrast yapyyordu. Adam karymyn tek baca?yny havaya kaldyrdy,tam kar?ydaki raflara aya?yny dayady. Amcy?ynyn kabarykly?y ve yslakly?y bulundu?um yerden belli oluyordu. Patlayacak durumdaki sikini iyice pantolonundan çykartyp karymyn amcy?ynyn yslak ve ?i?mi? dudaklaryna sürterek iri yara?ynyn ba?yny yslatty. Tek hamlede soktu. Karymdan kysa trabzon escort bir inleme sesi geldi.

“Igggghhhh, harika girdi sevgilim, o kadar yslanmy?ym ki bilek gibi yara?yn hiç zorlanmady, oooohhhh, içimi nefis doldurdun”. Adam kysa kysa pompalyyordu. Ancak ikisi de o kadar hazyrlardy ki sikini son bir hamle ile köküne kadar oturtup inleyerek tüm belini karymyn amcy?yna fy?kyrtmaya ba?lady. Kysa bir süre öylece kaldylar. Seyretti?im olay beni de peri?an etmi?,sikim kazyk gibi olmu?tu. Karym:

“Harika getirdin, içim ate? gibi belinle doldu. Ama masadan niye kalkty?ymy biliyorsun a?kym, rahatla-mazsam kocam ?üphelenir” dedi. Adam karyma hak verip, karymyn ikiye ayrylm? bacaklarynyn arasyna çömeldi, siki?mekten iyice kabarmy? amcy?ynyn dudaklaryny a?zyna alyp biraz önce fy?kyrtty?y belini emmeye,yalamaya ba?lady. Karym ” Dikkat et bir damlasyny bile kaçyrmany istemem” deyip sevgilisinin a?zyna olanca gücü ile i?emeye ba?lady. Adam a?zyny huni gibi açty ve bir damlasyny kaçyrmadan karymyn tüm idraryny içti. Elinin tersi ile a?zynyn kenarlaryny sildi. Karym üstünü toparlamaya ba?lady?ynda ben geldi?im gibi sessizce syvy?tym, masaya döndüm. Adamyn karysy :

“Ne kadar uzun sürdü tuvalet i?i?” diye sorunca ben :

“Karym genellikle uzun süre çi?ini tutar, bir seferde uzun uzun keyifle i?er” dedim. Kadyn :

“Desenize ayny benim gibi, ben de uzun uzun i?emeyi severim, o arada bamba?ka duygulara kapylyrym” diye cevaplady. Bu cevap bende çok ilginç fikirler uyandyrdy. Acaba bizimkiler düzü?ürken ben de bu karyya kayabilir miydim, veya dörtlü siki? yapar myydyk? Görece?iz.

Ykisi de oldukça rahatlamy? görünüyorlardy. Yemek bitti, hep beraber ayny otelin gece kulübüne geçmeyi teklif ettim. Kabul edildi. Gece kulübü bir kat a?a?yda oldukça lo?, Amerikaly zencilerin caz müzi?i yapty?y bir yerdi.Karym zencilere bayylyr. Çok kalabalykty, zar zor baryn kenarynda ayakta yer bulabildik,sahneye de oldukça yakyndyk. Yçkilerimiz geldi, nefis müzi?e kendimizi kaptyrmy?tyk. Yakla?yk bir saat sonra birlikte oldu?umuz kary-koca geç oldu?unu ileri sürerek gitmek istediler.Manidar baky?larla en kysa zamanda tekrar beraber olma dilekleri ile vedala?tyk. Onlar ayryldylar. Bu arada karym grubun solisti ile kesi?iyordu. Zenci ?arkycy 1,85 cm boylarynda 100 kiloluk azman gibi bir?eydi. Kalyn etli dudaklary, benimkinin iki misli elleri vardy, mikrofon avucunda kaybo-luyordu. Dapdaracyk bir pantolon giymi?, önü içindekini gizleyemeyecek kadar gerilmi?ti. Bar taburesine yarym oturan karymyn ete?i nerede ise beline kadar syyrylmy?, zenci bu nefis manzara ile mest olmu?tu. Bir süre sonra programa ara verdiler. Planymy uygulamak için orkestranyn yanyna gittim. Zenci soliste karymdan ho?landy?yny farketti?imi, isterse gece beraber olabilece?imizi söyledim. Çok kysa bir plan yaptyk ve ben tekrar karymyn yanyna döndüm.Karyma tunceli escort :

“Sevgilim zenci ?arkycy muhte?em, ne kadar yumu?ak ve güzel bir sesi var” dedi?imde karym:

“Evet o yüzden gözlerimi ondan alamadym” diye koca bir yalanla cevaplamy?ty beni. Ben neyinden gözlerini alamady?yny biliyordum.

Program bitti?inde zenci yapty?ymyz plan gere?i yanymyza geldi:

“Sizlerin caz müzi?inden anlady?ynyzy farkettim. Acaba size bir içki ikram etmek için odama davet edebilir miyim” dedi. Karym benden önce atlayyp :

“Ay çok seviniriz,hemen çykalym” demez mi? Asansörle zenci ?arkycynyn odasyna çyktyk. Oldukça geni? süit yatak odasy çok lüks dö?enmi?ti. Biri yatak,di?eri oturma odasy ve çok geni? jakuzili bir banyosu vardy. Adynyn Jason oldu?unu ö?rendi?imiz zenci hemen içki servisi yapty. Karym iyice sarho? olmu?tu,kanepeye oturmu?, bacak bacak üstüne atmy?ty, ancak nefis baldyrlary,çorabynyn bitimi ve siyah dantelli donu rahatlykla görülüyordu.

Don giymese amcy?ynyn kysacyk kyllary görünecekti. Jason da karymyn tam kar?ysyndaki koltu?a gömüldü, seyretti?i manzaradan yara?y kalkmy?, pantolonunu yyrtacak gibi duruyordu.Jason odadaki müzik setine nefis bir dans müzi?i CD’si koydu. Ben de tam çaprazlarynda oturmu? ikisini seyrediyordum. Biraz sonra Jason karymy dansa kaldyrdy. Karymyn hali peri?andy. Ba?yny adamyn omzuna, kalçalaryny da önündeki kabarykly?a yaslady. Durduklary yerde sallanyyorlar, bu arada karym yava? yava? kalçalaryny yukary a?a?y sürterek,Jasonun sikinin daha da sertle?mesini sa?lyyordu. Ortamy rahatlatmak için

“Siz dansynyza devam edin, ben arabaya kadar gidip sigara alaca?ym” dedim. Tabii ki amacym ba?kaydy.Karym :

“Olur canym, ben de Jasonla sohbet eder seni beklerim” diye cevaplady.

Ben biliyordum sohbetin ne olaca?yny. Süitin oturma odasyndan koridora çyktym,oda kapysyny gürültü ile açyp kapattym ve dy?ary çykmadan hemen yandaki banyoya süzüldüm. Kapyyy aralyk byrakyp içeride olacaklary dinleyecek, tam kar?ym-daki aynadan da her?eyi seyredecektim.

Jason vakit kaybetmeden kollaryndaki karymyn dudaklaryna yumulmu?, elleri ile kalçalaryny avuçlayarak ete?ini yukary syyyrmaya ba?lamy?ty bile. Karym kollaryny onun boynuna dolamy?, için için inliyor kalçalaryny iyice ona do?ru bastyryyordu. Daha fazla ayakta kalamadylar.Karym kendini kanepeye byrakty, Jasonu kendine do?ru çekerek hyrsla pantolonunu a?a?yya indirdi. Yçine don giymemi? olan Jason’un azman yara?y bir yay gibi kurtularak karymyn a?zyny buldu.

Karym sanki yyllardyr aç kalmy? gibi elinde syky syky kavrady?y yara?y emiyor, mantar gibi ba?yndan dibine kadar yalyyordu. Zencinin yara?y karymyn tükürükleri ile yslanmy? pyryl pyryl parlyyordu. Jason da fyrsat buldukça karymyn önüne çöküp, dudaklary iyice kabarmy? amcy?yny yalyyor, upuzun dili ile sanki sikiyordu. Karymyn zonguldak escort byzyry badem gibi ?i?mi?, ysyrylmayy emilmeyi bekliyordu. Allah için ?ehvetten kabarmy? amcyk zencinin a?zynda kayboluyordu. Karym:

“Aaagghhhh, dayanamyyorum, hadi A?kym sik artyk,sik beni, e??ek yara?yny içimde hissetmek istiyorum, kocam gelmeden bitir i?imi, doyur bebe?ini” diye inliyordu.

Jason sonunda karymy kanepeye yan yatyrdy ve patlayacak haldeki azman yara?yny karymyn amcy?yna gömdü. Karymyn yyllardyr süren Zenci yara?y yeme hayali böylece gerçekle?iyordu. Karymyn amcy?y bu iri yara?y zar zor alyyordu.Amynyn dudaklary iyice gerilmi?, Jason zorlanarak sokuyordu.Karym :

“Ooogghhhhh, nefis, tüm içimi dolduruyorsun, yara?ynyn kafasy sanki rahmimin duvarlaryna vuruyor, aagggghhhh, agghhhh, sik beni, sik, yyrt amcy?ymy” diyerek yedi?i yara?yn tadyny çykaryyordu. Zenci yara?yny yava? yava? sokup çykaryyor, sanki karymy çyldyrtmak istiyordu. 30 santimlik yara?yn giri?i çyky?y sanki dakikalar sürüyordu. Jason kanepede oturma pozisyonuna geçti. Karymy kuca?yna alyp:

“Bebe?im esas yara?ymyn tadyny ?imdi alacaksyn.Dibine kadar sikece?im seni” dedi. Kendinden geçmi? karymyn baldyrlaryndan tutarak güçlü kollary ile kuca?yna oturtup kaldyryyordu. Kontrol tamamy ile Jasondaydy.

Karymyn amcy?y iri yara?yn girip çykmasyndan dolayy kypkyrmyzy olmu?tu.Bulundu?um yerden çok net belli oluyordu. Bu arada seyrettiklerim beni de peri?an etmi?ti. Sikimi çykartmy?, sindire sindire otuzbir çekiyordum. Karym :

“Sevgilim,artyk dayanamyyorum, çok kötüyüm” diyerek belini getirmeye ba?lamy?ty.Aslynda ?u ana kadar sabretmesi bile inanylmazdy. Kalçalaryny kesik kesik titretiyor, karny hyzly hyzly inip çykyyor, hayaty-

nyn orgazmyny ya?yyordu. Bu arada Jason karymy syrt üstü yatyrmy?, hala kaya gibi yara?y ile pompalyyordu.

Daha sonra karymy belinden tutarak önünde domalttyrdy. Hyrsla arkasyn-dan sokup çykaryyordu.Karymyn amcy?yndan zevk sulary,biraz önce fy?kyrtty?y beli yerlere akyyordu. Jason yara?yny dibinden kavramy? karymyn çiçek gibi açylmy? amyna daldyryp duruyordu.Karym çy?lyklar içinde bir kere daha belini getirmi?ti.

Karym : “Azgyn aygyr, seni ödüllendirece?im, tüm belini a?zyma bo?altmany istiyorum” diyerek zencinin patlayacak durumdaki yara?yny a?zyna aldy. Daha ba?yny dudaklarynyn arasyna almasy ile Jason bir yanarda? gibi fy?kyrtmaya ba?lamy?ty. Sanki hiç durmayacak gibi bo?altyyordu bütün belini,karym ise tek bir damlasyny kaçyrmadan hepsini yutuyordu. Tükenmi?lerdi .Karym :

“Kocam neredeyse gelir a?kym, bu nefis siki? için sana bir arma?an verece?im, hep beni hatyrlarsyn” diyerek siyah dantel külodu ile amcy?yny komple temizledi, kendi beli ve am suyu ile yslanmy? donunu Jasona hediye etti. Toparlandylar. Ben hiçbir?eyden haberi yokmu? gibi içeri girdim. Aslynda bu tezgahtan zencinin haberi vardy. Karym nefis bir gece geçirmi?ti, tabii ben de. Ayrylyrken Jason:

“Haftaya karym Amerikadan gelecek, o zaman bir ak?am dördümüz birlikte olalym” teklifini yapmy?ty.Hemen kabul ettik. Çünkü benim de en büyük fantazim nefis bir çikolata dilberi sikmekti ve Jasonun bana borcu vardy….

to be continued….

Ben Esra telefonda seni bosaltmami ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir